Aktualności

newsfoto
Targi Expo Home w Warszawie

2019-10-01

To już czwarta edycja największych targów designu w naszej części Europy. Serdecznie zapraszamy na nasze stoisko D2.32 more

newsfoto
Fulgor Milano ma już 70 lat!

2019-09-25

Fulgor Milano obchodził okrągłą rocznicę narodzin marki. more

newsfoto
Targi MAXEXPO 2019

2019-09-12

MAXEXPO 2019, Hotel Gołębiewski w Karpaczu. 13-15 września 2019 more

Aktualności techniczne

Regulamin Sklepu Internetowego dombianco.pl ważny od 25 maja 2018.

Regulamin sklepu Internetowego dombianco.pl określa zasady składania ofert kupna oraz sprzedaży towarów. Złożenie przez klienta oferty kupna na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

1. WARUNKI OGÓLNE
1.1. Towary oferowane przez dombianco.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, z wyłączeniem określonej grupy towarów oferowanych do sprzedaży w trybie specjalnej przeceny z powodu wad - tzw. Towary Wyprzedażowe. Przed zawarciem transakcji Kupujący zostanie szczegółowo i wyraźnie poinformowany o wadach, które spowodowały przecenę towarów (np. z usterki kosmetyczne, towary z ekspozycji ze śladami montażu)..
1.2. Wszystkie ceny towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz opłatę Kosztów Gospodarowania Odpadami (KGO).
1.3. Opisy i zdjęcia produktów są własnością sklepu dombianco.pl. Kopiowanie i użytkowanie bez zgody sklepu dombianco.pl jest zabronione.
1.4. Koszty połączeń telefonicznych ze sklepem nie są pobierane przez dombianco.pl, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy o prawie telekomunikacyjnym, z których korzysta Kupujący. Koszt połączeń z numerem kontaktowym dombianco.pl naliczany jest zgodnie z taryfą operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Kupujący i nie jest wyższy niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne.
1.5. Właścicielem serwisu i Sprzedającym jest:
• Dom Bianco Sp. z o.o.  Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn.
• KRS: 0000150655,
• zarejestrowany przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY,
• REGON: 006932147,
• NIP: 5260306804
1.6. Dane kontaktowe:
• adres e-mail: dombianco@dombianco.com.pl
• telefon: (22)720 11 98 (22)720 11 98 (opłata w/g taryfy operatora Kupującego, żadna opłata za połączenie nie jest pobierana przez Sprzedającego)
• adres: Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn
1.7. Przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika będzie odbywało się na warunkach i zgodnie z Informacją Dotyczącą Danych Osobowych.

2. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I INFORMACJE O OFERCIE PRODUKTOWEJ
2.1. Zamówienie w sklepie dombianco.pl może złożyć jedynie osoba pełnoletnia lub osoba upoważniona do reprezentowania firmy. Wypełnianie formularza zamówienia dostępne jest 24 h na dobę.
2.2. Po otrzymaniu formularza zamówienia dombianco.pl wysyła automatyczne potwierdzenie jego złożenia na podany w zamówieniu adres e-mail Zamawiającego.
2.3. Wypełnienie i złożenie formularza zamówienia oraz wysłanie automatycznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia ma charakter informacyjny i nie jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży. Sprzedający nie jest związany z Kupującym zamówieniem do chwili wysłania na adres podany przez Kupującego indywidualnego potwierdzenia przyjęcia oferty kupna z potwierdzeniem wymaganych przepisami, istotnych informacji o Towarze, gwarancji, uzgodnionych warunków dostawy i otrzymania płatności. Z chwilą złożenia takiego oświadczenia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zostaje zawarta umowa sprzedaży. Rzecz będąca przedmiotem umowy sprzedaży jest w niniejszym Regulaminie dalej nazywana Towarem. Otrzymanie wiadomości z potwierdzeniem może być poprzedzone kontaktem telefonicznym ze strony administracji sklepu dombianco.pl.
2.4. Informacje znajdujące się na stronach internetowych dombianco.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert kupna.
2.5. Cena oraz dostępność produktu podana przy każdym produkcie staje się wiążąca dla stron od chwili potwierdzenia przyjęcia oferty kupna przez sklep dombianco.pl.
2.6. W przypadku żądania Kupującego wystawienia faktury VAT za zakupione towary, jest ona dostarczana wraz z przesyłką.
2.7. Dane podawane przez Kupującego w formularzu są użyte tylko w celu realizacji danego zamówienia i nie są dalej przetwarzane. 
WARUNKI DOSTAW
2.8. Zamówione produkty, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z administracją sklepu mogą zostać dostarczone na terenie Polski w następujący sposób:
2.8.1. przesyłką kurierską do Kupującego, zgodnie z danymi w formularzu zamówienia lub
2.8.2. przesyłka kurierską pod inny adres, wskazany przez Kupującego administratorowi sklepu lub
2.8.3. będą czekać na odbiór w siedzibie sklepu dombianco.pl, pod adresem 05-090 Raszyn, al. Krakowska 5.
2.9. Wybrany sposób odbioru zakupionych towarów ma wpływ na łączny koszt realizacji zamówienia. Przy wyborze opcji odbioru zamówionego towaru z siedziby sklepu Kupujący nie ponosi żadnych kosztów związanych z dostawą. Przy wyborze opcji dostawy pod wskazany adres Kupujący ponosi koszty dostawy zgodnie z aktualnymi stawkami za przewóz towarów widocznymi przy składaniu zamówienia (koszyk). W przypadku indywidualnych wymagań dotyczących dostawy, pracownik administracji zaproponuje indywidualny koszt wysyłki, który Kupujący będzie mógł zaakceptować przed podjęciem decyzji kupna. Sklep nie obciąża Kupującego niezaakceptowanymi wcześniej kosztami.
2.10. Informacja o dostępności produktu podawana jest przy opisie produktu i w trakcie kontaktu z Kupującym. Zamówione towary są niezwłocznie przygotowywane do wysyłki. Wysyłki firmą kurierską odbywają się w dni robocze. W większości przypadków wysyłka ma miejsce w ciągu 2 dni roboczych i nie później niż 30 dni od ich zamówienia, lub otrzymania wpłaty zaliczki, lub zadatku, chyba że Kupujący wybrał opcję kupna „za pobraniem”.
2.11. W przypadku niedostępności towaru, Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie wraz z informacją o przyczynie takiej sytuacji, a administracja sklepu poprosi o potwierdzenie lub anulowanie złożonego zamówienia.
2.12. W przypadku rezygnacji – Kupujący otrzyma niezwłocznie zwrot wszystkich pobranych opłat.
PŁATNOŚCI
2.13. Kupujący ma prawo wyboru sposobu zapłaty za zamówione towary w sklepie dombianco.pl Sposób zapłaty nie powoduje różnicy w cenie i łącznym koszcie zamawianych towarów.
2.14. Dostępne formy płatności to”
 - przelew bankowy,
 - płatności kartami poprzez serwis PayU,
 - płatność za pobraniem (przy odbiorze).
2.15. Dla płatności realizowanych w formie przelewu bankowego oraz kartami poprzez serwis PayU Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów na rzecz Sprzedającego z poza ceną towarów i kosztami transportu.
2.16. Za płatność przy odbiorze (za pobraniem) Kupujący ponosi dodatkowy koszt w wysokości 2% ceny zakupionych towarów. Łączna kwota opłaty za płatność przy odbiorze i dostawę podana jest Kupującemu do akceptacji przed dokonaniem zakupu.
2.17. Za zamówione towary, które oznaczone są w sklepie jako „Produkty na specjalne zamówienie” Kupujący wpłaca 100% wartości zamówienia przed przyjęciem zamówienia do realizacji. Dla tych towarów nie oferujemy opcji płatności za pobraniem (przy odbiorze). Towary na specjalne zamówienie nie podlegają zwrotowi.
3. WARUNKI REKLAMACJI
3.1. Reklamacje wadliwych produktów bądź inne uwagi dotyczące funkcjonowania sklepu można zgłosić do sklepu wypełniając formularz zgłoszenia (w zakładce „Kontakt”), wysyłając wiadomość na adres e-mail: dombianco@dombianco.com.pl. lub listownie na adres: Sklep dombianco.pl, Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn. W innych przypadkach reklamacji niedotyczących rękojmi za wady Sklep udzieli odpowiedzi w terminie 30 dni od jej otrzymania.
GWARANCJA
3.2. Uprawnienia z tytułu gwarancji są szczegółowo określone w warunkach zamieszczonych w Karcie Gwarancyjnej dołączanej do dostarczanego Towaru, a jej treść jest dostępna dla każdego z oferowanych towarów na stronie dombianco.pl w zakładce Gwarancja. Jeśli zakupiony produkt nie działa poprawnie zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z serwisem Gwaranta zgodnie z informacją podaną na karcie gwarancyjnej.
3.3. Korzystanie z gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
TOWAR USZKODZONY W CHWILI DOSTARCZENIA
3.4. Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia Towaru, jeżeli opakowanie jest uszkodzone i wskazuje na możliwość uszkodzenia zawartości przesyłki. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń Towaru należy sporządzić stosowny protokół potwierdzony numerem i podpisem kuriera, oraz czytelnym podpisem Kupującego. O odmowie przyjęcia uszkodzonego Towaru należy niezwłocznie powiadomić administrację sklepu, przesyłając opis uszkodzenia na adres e-mail: dombianco@dombianco.com.pl.
RĘKOJMIA
3.5. Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późn. zm. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3.6. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne zapisy niniejszego Regulaminu nie ograniczają uprawnień konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3.7. W celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej z tytułu rękojmi należy zgłosić reklamację: listem, faksem, pocztą elektroniczną na adres dombianco@dombianco.com.pl podając przy tym imię i nazwisko Klienta lub osoby zgłaszającej, oraz adres do korespondencji (lub adres e-mail), nazwę towaru oraz o ile jest to możliwe numer dokumentu zakupu, datę zakupu, oraz opis problemu i żądania. Listowne reklamacje należy składać na adres korespondencyjny, o którym mowa w pkt 1.6.
3.8. Klient, może zostać poproszony o uzupełnienie dokumentacji, niezbędnej do rozpatrzenia reklamacji m. in. dokumentacji zdjęciowej lub o przesłanie reklamowanego towaru na adres korespondencyjny na koszt Sklepu, chyba że ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sklepowi w miejscu, w którym rzecz się znajduje
3.9. W terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki Klient zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub listownie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
3.10. W przypadku, gdy Sklep nie uznaje roszczenia klienta, wówczas klient może się zwrócić o interwencję do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub skorzystać z innych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenie roszczeń. W celu skorzystania z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/“
3.11. Sklep zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.
4. PRZEPISY DOTYCZĄCE NIE-KONSUMENTÓW
4.1. Postanowienia określone w pkt 3 (rękojmi i gwarancji) oraz w pkt 5 (odstąpienie od umowy) niniejszego regulaminu nie mają zastosowania do Klientów nie będących konsumentami.
4.2. Strony umowy na mocy art. 558 § 1 k.c. wyłączają w przypadku nie-konsumentów przepisy o rękojmi za wady.
4.3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Kupującemu w sytuacji, gdy nie wynikają̨ one z umyślnego działania Sprzedającego.

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYN
5.1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zakupu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
5.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.
5.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy kupna, należy o swojej decyzji poinformować Sprzedającego w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład wysyłając pismo pocztą na adres
Sklep dombianco.pl
al. Krakowska 5
05-090 Raszyn,
lub wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres: dombianco@dombianco.com.pl.
5.4. Zachęcamy do skorzystania z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
5.5. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5.6. Skutki odstąpienia od umowy
5.6.1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Kupującemu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
5.6.2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
5.6.3. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5.7. Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od zawartej umowy kupna. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
5.8. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
5.9. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. INFORMACJE KOŃCOWE
6.1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. i zastępuje dotychczas obowiązujący.
6.2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza Konsumenta w korzystaniu z jego uprawnień określonych w przepisach prawa Rzeczpospolitej Polskiej.
6.3. Regulamin jest opublikowany na stronie Sprzedającego
(http://dombianco.pl/informacje/regulamin-zakupow-w-dom-bianco), oraz może być dostarczony drogą elektroniczną, bez dodatkowych opłat na każde żądanie Klienta.
6.4. W razie niejasności, prosimy o kontakt z administracją sklepu kierując korespondencję na adres e-mail: dombianco@dombianco.com.pl

WZÓR oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.


Treść poniższego oświadczenia można skopiować, czytelnie wypełnić i odesłać w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Niniejsze oświadczenie ma charakter przykładu. Kupujący nie jest zobowiązany do skorzystania z niniejszego formularza, aby skutecznie odstąpić od zawartej umowy.

 

                                                                                                                                Do:

                                                                                                                                Dom Bianco Sp. z o.o.

                                                                                                                                Al. Krakowska 5

                                                                                                                                05-090 Raszyn

Miejscowość, data      ………………………………………

Imię i nazwisko Konsumenta ……………………………

Adres Konsumenta:

ulica, nr domu/mieszkania  ………………………………

kod pocztowy, miasto ………………………………………

Data odbioru Towarów …………………..……………….

Numer zamówienia internetowego/numer faktury .......................................

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Ja ................………………….……………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży (dostawy) następujących Towarów:

 

 

Prosimy o wpisanie nazwy Towaru (-ów)  ………………………………..……

 

 

 

 

 

……………………………………

Podpis Konsumenta

 

 

 

Niniejsze oświadczenie prosimy o wysłanie na adres e-mail: dombianco@dombianco.com.pl lub pocztą adres:

Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn. Informacje i wskazówki można uzyskać dzwoniąc na numery:

(22)720 11 98

(22)720 11 98

(opłata w/g taryfy operatora, żadna opłata nie jest pobierana przez Sprzedającego)


Do pobrania


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy bez podania przyczyn w formacie .pdf
Niniejsze oświadczenie ma charakter przykładu. Kupujący nie jest zobowiązany do skorzystania z niniejszego formularza, aby skutecznie odstąpić od zawartej umowy

Archiwum


Regulamin archiwalny, ważny od 2018-02-12 do 2018-05-25 w formacie  .pdf

Regulamin archiwalny, ważny od 2015-11-25 do 2018-02-11 w formacie .pdf

Regulamin archiwalny, ważny od 2014-12-24 do 2015-11-24 w formacie .pdf
  • Faber
  • Fulgor-Milano
  • Hitachi
  • Smeg
  • Villeroy & Bosh
  • Dirt-Devil.pl
  • VAX
© 2019 Dombianco.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dom Bianco Sp. z o.o.
Al.Krakowska 5
05-090 Raszyn
Tel. (22) 720 11 98
Fax. (22) 720 06 88
dombianco@dombianco.com.pl
Biuro i salon ekspozycyjny czynne:
Od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00
W soboty, niedziele i święta - nieczynne