Aktualności

newsfoto
Faber na EuroCucina

2018-03-21

Faber będzie uczestniczył w targach EuroCucina 2018. more

newsfoto
Fulgor-Milano na EuroCucina

2018-03-15

Fulgor-Milano będzie uczestniczył w tegorocznej edycji targów EuroCucina. more

newsfoto
4 Design Days w Katowicach

2018-02-15

4DD to największe w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenie z branży wnętrzarskiej. more

Aktualności techniczneRegulamin Promocji „W zestawie taniej"


1.  Postanowienia ogólne.

1.1. Organizatorem promocji „W zestawie taniej” zwanej dalej Akcją jest Dom Bianco Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, Al. Krakowska 5, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod nr KRS:0000150655., zwana dalej Organizatorem.

1.2. Akcja prowadzona jest przez Partnerów Handlowych biorących udział w Promocji i prowadzących sprzedaż produktów, których dystrybutorem jest Dom Bianco. Listę Partnerów Promocji określa Załącznik nr 2.

1.3. Za Konsumenta w rozumieniu niniejszego regulaminu, uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

1.4. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.5. Czas trwania Akcji obejmuje okres od 12 lutego 2018 do 30 kwietnia 2018 roku, lub do wyczerpania zapasów.

 2.    Warunki uczestnictwa w Akcji. 

 2.1. Akcja jest przeznaczona dla Konsumentów dokonujących zakupu produktów Organizatora wyłącznie za pośrednictwem Partnerów objętych Promocją.

2.2. Akcją objęte są wybrane urządzenia do zabudowy marki Fulgor Milano, wykazane w Załączniku nr 1 niniejszego regulaminu będące w ofercie Organizatora. 

2.3. Udział w Akcji Konsumenta oraz Partnera jest całkowicie dobrowolny.

2.4. W Akcji możne wziąć udział każdy Konsument dokonując jednorazowo zakupu zestawu produktów we wskazanej w niniejszym regulaminie ilości.

2.5. Zestaw produktów w rozumieniu niniejszego regulaminu to: min. 3 produkty należące do różnych grup produktowych. W zestawie obowiązkowo należy uwzględnić po min. 1 urządzeniu z każdej grupy. 

 3. Zasady Akcji. 

3.1. Konsument, który zakupi jednorazowo u Partnera w terminie od 12.02.2018 do 30.04.2018 roku zestaw: 3 różnych urządzeń do zabudowy marki Fulgor Milano z oferty Dom Bianco (Grupa G1, G2, G3) – ma prawo do uzyskania u Partnera Akcji rabatu 50% na najtańsze urządzenie z zestawu wg cen detalicznych z aktualnego cennika oferty Dom Bianco.

3.2. Czas oczekiwania oraz termin realizacji dostawy towarów wybranych przez Konsumenta jak i gotowość Organizatora do wystawienia faktury VAT na wybrane towary jest zgodny z aktualną dostępnością towarów w magazynach Organizatora i Producentów.

3.3. Konsument zobowiązany jest odebrać urządzenia od Partnera Promocji i przyjąć fakturę VAT w ciągu 14 dni od daty gotowości firmy Organizatora do wydania towaru.

3.4. W przypadku zmiany oferty przez Producenta, rozwiązania umowy dystrybucyjnej, lub innych okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania złożonego zamówienia. W takim przypadku, aby zmniejszyć trudności związane ze zmianą, Organizator zaproponuje inne produkty o podobnych funkcjach i cenie.

3.5. Akcja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.

 4.  Reklamacje i roszczenia.

 4.1. Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora do 30 dni po zakończeniu promocji (decyduje data wpływu reklamacji na adres Organizatora).

4.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Konsumentom.

4.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Konsumenta jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4.4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.

4.5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Konsument o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Decyzja Organizatora w żaden sposób nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Konsumenta swoich praw na drodze sądowej. 

 5. Postanowienia końcowe.

 5.1. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.dombianco.pl

5.2. Udział Konsumenta i Partnera w Akcji oznacza akceptację zasad Akcji zawartych w niniejszym regulaminie.

Raszyn, 12.02.2018r.

 

Pobierz materiał promocyjny

Załącznik nr 1 - Urządzenia objęte promocją

Załącznik nr 2 - Lista partnerów promocji  • Faber
  • Fulgor-Milano
  • Hitachi
  • Smeg
  • Villeroy & Bosh
  • Dirt-Devil.pl
  • VAX
© 2017 Dombianco.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dom Bianco Sp. z o.o.
Al.Krakowska 5
05-090 Raszyn
Tel. (22) 720 11 98
Fax. (22) 720 06 88
dombianco@dombianco.com.pl
Biuro i salon ekspozycyjny czynne:
Od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00
W soboty, niedziele i święta - nieczynne