Aktualności

newsfoto
Faber na EuroCucina

2018-03-21

Faber będzie uczestniczył w targach EuroCucina 2018. more

newsfoto
Fulgor-Milano na EuroCucina

2018-03-15

Fulgor-Milano będzie uczestniczył w tegorocznej edycji targów EuroCucina. more

newsfoto
4 Design Days w Katowicach

2018-02-15

4DD to największe w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenie z branży wnętrzarskiej. more

Aktualności techniczne

Regulamin sprzedaży detalicznej Dom Bianco Sp. z o.o. (zwana dalej Dom Bianco) określa zasady sprzedaży towarów. Złożenie przez klienta oferty kupna na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
Niniejszy regulamin sprzedaży detalicznej obowiązuje od 12 02 2018.

1. WARUNKI OGOLNE
1.1.Towary oferowane przez Dom Bianco są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, z wyłączeniem określonej grupy towarów oferowanych do sprzedaży w trybie specjalnej przeceny z powodu wad - tzw. Towary Wyprzedażowe. Przed zawarciem transakcji Kupujący zostanie szczegółowo i wyraźnie poinformowany o wadach, które spowodowały przecenę towarów (np. usterki kosmetyczne, ślady montażu).
1.2. Opisy i zdjęcia produktów na stronie dombianco.pl są własnością Dom Bianco. Kopiowanie i użytkowanie ich bez zgody Dom Bianco jest zabronione.
1.3. Wszystkie ceny towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz opłatę Kosztów Gospodarowania Odpadami (KGO).
1.4. Koszty połączeń telefonicznych nie są pobierane przez Dom Bianco, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy o prawie telekomunikacyjnym, z których korzysta Kupujący. Koszt połączeń z numerem kontaktowym Dom Bianco naliczany jest zgodnie z taryfą operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Kupujący i nie jest wyższy niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne.
1.5. Właścicielem serwisu dombianco.pl i Sprzedającym jest:
• Dom Bianco Sp. z o.o.  Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn.
• KRS: 0000150655,
• zarejestrowany przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY,
• REGON: 006932147,
• NIP: 5260306804
1.6. Dane kontaktowe:
• adres e-mail: dombianco@dombianco.com.pl
• telefon: (22)720 11 98 (22)720 11 98 (opłata w/g taryfy operatora Kupującego, żadna opłata za połączenie nie jest pobierana przez Sprzedającego)
• adres: Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn
1.7. Przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika będzie odbywało się na warunkach i zgodnie z Polityką Prywatności opisaną w punkcie 6 niniejszego Regulaminu.

2. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I INFORMACJE O OFERCIE PRODUKTOWEJ
2.1. Zamówienie w Dom Bianco może złożyć jedynie osoba pełnoletnia lub osoba upoważniona do reprezentowania firmy.
2.2. Po otrzymaniu zamówienia Dom Bianco wysyła potwierdzenie jego złożenia na podany w zamówieniu adres e-mail Zamawiającego.
2.3. Wypełnienie i złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży. Sprzedający nie jest związany z Kupującym zamówieniem do chwili wysłania na adres podany przez Kupującego indywidualnego potwierdzenia przyjęcia oferty kupna z potwierdzeniem wymaganych przepisami, istotnych informacji o Towarze, gwarancji, uzgodnionych warunków dostawy i płatności. Z chwilą złożenia takiego oświadczenia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zostaje zawarta umowa sprzedaży. Rzecz będąca przedmiotem umowy sprzedaży jest w niniejszym Regulaminie dalej nazywana Towarem. Otrzymanie wiadomości z potwierdzeniem może być poprzedzone kontaktem telefonicznym ze strony administracji Dom Bianco.
2.4. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Dom Bianco nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert kupna.
2.5. Cena oraz dostępność produktu podana przy każdym produkcie staje się wiążąca dla stron od chwili potwierdzenia przyjęcia oferty kupna przez Dom Bianco.
2.6. W przypadku żądania Kupującego wystawienia faktury VAT za zakupione towary, jest ona dostarczana wraz z przesyłką.
2.7. Dane podawane przez Kupującego w formularzu są użyte tylko w celu realizacji danego zamówienia i nie są dalej przetwarzane.

WARUNKI DOSTAW
2.8. Zamówione produkty, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z administracją mogą zostać dostarczone na terenie Polski w następujący sposób:
2.8.1. przesyłką kurierską do Kupującego, zgodnie z danymi w formularzu zamówienia lub
2.8.2. przesyłka kurierską pod inny adres, wskazany przez Kupującego administratorowi lub
2.8.3. będą czekać na odbiór w siedzibie Dom Bianco, pod adresem 05-090 Raszyn, al. Krakowska 5.
2.9. Wybrany sposób odbioru zakupionych towarów ma wpływ na łączny koszt realizacji zamówienia.
Przy wyborze opcji odbioru zamówionego towaru z siedziby Kupujący nie ponosi żadnych kosztów związanych z dostawą.
Przy wyborze opcji dostawy pod wskazany adres Kupujący ponosi koszty dostawy zgodnie z aktualnymi stawkami za przewóz towarów widocznymi przy składaniu zamówienia. W przypadku indywidualnych wymagań dotyczących dostawy, pracownik administracji zaproponuje indywidualny koszt wysyłki, który Kupujący będzie mógł zaakceptować przed podjęciem decyzji kupna.
Dom Bianco nie obciąża Kupującego niezaakceptowanymi wcześniej kosztami.
2.10. Informacja o dostępności produktu podawana jest przy opisie produktu i w trakcie kontaktu z Kupującym. Zamówione towary są niezwłocznie przygotowywane do wysyłki. Wysyłki firmą kurierską odbywają się w dni robocze. W większości przypadków wysyłka ma miejsce w ciągu 2 dni roboczych i nie później niż 30 dni od ich zamówienia, lub otrzymania wpłaty zaliczki, lub zadatku, chyba że Kupujący wybrał opcję kupna „za pobraniem”.
2.11. W przypadku niedostępności towaru, Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie wraz z informacją o przyczynie takiej sytuacji, a administracja poprosi o potwierdzenie lub anulowanie złożonego zamówienia.
2.12. W przypadku rezygnacji – Kupujący otrzyma niezwłocznie zwrot wszystkich pobranych opłat.

PŁATNOŚCI
2.13. Kupujący ma prawo wyboru sposobu zapłaty za zamówione towary w Dom Bianco Sposób zapłaty nie powoduje różnicy w cenie i łącznym koszcie zamawianych towarów.
2.14. Dostępne formy płatności to”
 - przelew bankowy,
 - płatności kartami poprzez serwis PayU,
 - płatność za pobraniem (przy odbiorze).
2.15. Dla płatności realizowanych w formie przelewu bankowego oraz kartami poprzez serwis PayU Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów na rzecz Sprzedającego z poza ceną towarów i kosztami transportu.
2.16. Za płatność przy odbiorze (za pobraniem) Kupujący ponosi dodatkowy koszt w wysokości 2% ceny zakupionych towarów. Łączna kwota opłaty za płatność przy odbiorze i dostawę podana jest Kupującemu do akceptacji przed dokonaniem zakupu.
2.17. Za zamówione towary, które oznaczone są w jako „Produkty na specjalne zamówienie” Kupujący wpłaca 100% wartości zamówienia przed przyjęciem zamówienia do realizacji. Dla tych towarów nie oferujemy opcji płatności za pobraniem (przy odbiorze). Towary na specjalne zamówienie nie podlegają zwrotowi.

3. WARUNKI REKLAMACJI
3.1. Reklamacje wadliwych produktów bądź inne uwagi dotyczące funkcjonowania można zgłosić wysyłając wiadomość na adres e-mail: dombianco@dombianco.com.pl. lub listownie na adres: Dom Bianco Dom Bianco, Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn. W innych przypadkach reklamacji niedotyczących rękojmi za wady Dom Bianco udzieli odpowiedzi w terminie 30 dni od jej otrzymania.

GWARANCJA
3.2. Uprawnienia z tytułu gwarancji są szczegółowo określone w warunkach zamieszczonych w Karcie Gwarancyjnej dołączanej do dostarczanego Towaru, a jej treść jest dostępna dla każdego z oferowanych towarów na stronie Dom Bianco w zakładce Gwarancja. Jeśli zakupiony produkt nie działa poprawnie zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z serwisem Gwaranta zgodnie z informacją podaną na karcie gwarancyjnej.
3.3. Korzystanie z gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

TOWAR USZKODZONY W CHWILI DOSTARCZENIA
3.4. Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia Towaru, jeżeli opakowanie jest uszkodzone i wskazuje na możliwość uszkodzenia zawartości przesyłki. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń Towaru należy sporządzić stosowny protokół potwierdzony numerem i podpisem kuriera, oraz czytelnym podpisem Kupującego. O odmowie przyjęcia uszkodzonego Towaru należy niezwłocznie powiadomić administrację, przesyłając opis uszkodzenia na adres e-mail: dombianco@dombianco.com.pl.

RĘKOJMIA
3.5. Dom Bianco jako sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późn. zm. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3.6. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne zapisy niniejszego Regulaminu nie ograniczają uprawnień konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3.7. W celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej z tytułu rękojmi należy zgłosić reklamację: listem, faksem, pocztą elektroniczną na adres dombianco@dombianco.com.pl podając przy tym imię i nazwisko Klienta lub osoby zgłaszającej, oraz adres do korespondencji (lub adres e-mail), nazwę towaru oraz o ile jest to możliwe numer dokumentu zakupu, datę zakupu, oraz opis problemu i żądania. Listowne reklamacje należy składać na adres korespondencyjny, o którym mowa w pkt 1.6.
3.8. Klient, może zostać poproszony o uzupełnienie dokumentacji, niezbędnej do rozpatrzenia reklamacji m. in. dokumentacji zdjęciowej lub o przesłanie reklamowanego towaru na adres korespondencyjny na koszt Dom Bianco, chyba że ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz kupioną w miejscu, w którym rzecz się znajduje
3.9. W terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki Klient zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub listownie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
3.10. W przypadku, gdy Dom Bianco nie uznaje roszczenia klienta, wówczas klient może się zwrócić o interwencję do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub skorzystać z innych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenie roszczeń. W celu skorzystania z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/“
3.11. Dom Bianco zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

4. PRZEPISY DOTYCZĄCE NIE-KONSUMENTÓW
4.1. Postanowienia określone w pkt 3 (rękojmi i gwarancji) oraz w pkt 5 (odstąpienie od umowy) niniejszego regulaminu nie mają zastosowania do Klientów nie będących konsumentami.
4.2. Strony umowy na mocy art. 558 § 1 k.c. wyłączają w przypadku nie-konsumentów przepisy o rękojmi za wady.
4.3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Kupującemu w sytuacji, gdy nie wynikają̨ one z umyślnego działania Sprzedającego.

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYN
5.1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) w przypadku sprzedaży poza lokalem i na odległość Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zakupu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
5.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.
5.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy kupna, należy o swojej decyzji poinformować Sprzedającego w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład wysyłając pismo pocztą na adres
Dom Bianco Dom Bianco
al. Krakowska 5
05-090 Raszyn,
lub wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres: dombianco@dombianco.com.pl.
5.4. Zachęcamy do skorzystania z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
5.5. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5.6. Skutki odstąpienia od umowy
5.6.1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Kupującemu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
5.6.2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
5.6.3. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5.7. Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu od zawartej umowy kupna. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
5.8. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
5.9. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. POLITYKA PRYWATNOŚCI
I. Informacje ogólne.
6.1. Niniejsza Polityka prywatności jest skierowana do Użytkowników stron internetowych prowadzonych przez Dom Bianco i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Użytkownika oraz zabezpieczenie danych osobowych. Brak akceptacji przez Użytkownika niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług serwisu internetowego.
6.2. Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu, a znajdujące się w Regulaminie określenia mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki Prywatności, chyba że określone wyrażenia lub zwroty zostały bezpośrednio w niniejszej Polityce Prywatności zdefiniowane inaczej.
6.3. Administratorem danych osobowych Użytkowników i Kupujących (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami, zwaną dalej „Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest Dom Bianco Sp. z o.o.  Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn. KRS: 0000150655, zarejestrowany przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY, REGON: 006932147, NIP: 5260306804.

II. Gromadzone dane
6.4. Użytkownik może przeglądać strony internetowe Dom Bianco bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności dokonania rejestracji z zastrzeżeniem postanowień punktu "Dane zbierane automatycznie"
6.5. „Dane zbierane w celu realizacji Zamówienia”. Zgodnie z Regulaminem warunkiem złożenia Zamówienia przez Użytkownika jest m.in. podanie danych Użytkownika. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże brak wskazania niektórych danych może uniemożliwić złożenie Zamówienia przez Użytkownika, gdyż Sprzedający nie będzie miał możliwości przyjęcia Zamówienia i skontaktowania się z Sprzedającym w celu ustalenia szczegółów realizacji Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia Umowy Sprzedaży, lub umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar.
6.6. Sprzedający oraz podmioty trzecie, tj. dostawcy (np. usług związanych z płatnością on-line) zbierają następujące dane Użytkownika: imiona i nazwisko, nazwa i numer identyfikacji podatkowej NIP (w szczególności w przypadku przedsiębiorców), adres e-mail, telefon kontaktowy, adres Dostawy Towaru, dane wymagane do realizacji płatności za Zamówienie.
6.7. Sprzedający zbiera dane Użytkownika w celu zawarcia z nim Umowy Sprzedaży, jak również w związku z jej wykonywaniem.
6.8. Rejestracja Konta wymaga od Użytkownika podania Loginu oraz Hasła zabezpieczającego Konto. W Haśle należy zastosować unikatową kombinację liczb, liter i znaków.
6.9. Login i Hasło są poufne i winny być strzeżone przez Użytkownika przed wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione przez Użytkownika.
6.10. „Dane zbierane automatycznie”. Podczas korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Dom Bianco automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”) systemu Google Analytics.
6.11. Pliki cookies o których mowa w pkt. 6.10 to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Użytkownika podczas przeglądania stron internetowych. Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia m.in.: tworzenie statystyk oglądalności, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych Towarów, śledzenie preferencji Użytkownika
6.12. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika.
6.13. Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika.
6.14. Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW. Proces blokady plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.
6.15. Użytkownik, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.
6.16. Google Analytics, o którym mowa w pkt. 6.10, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch w serwisie Sklepu Internetowego stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych.
6.17. Użytkownik, który nie wyraża zgody na działanie systemu Google Analytics powinien zastosować blokadę plików cookies.

III Wykorzystanie danych
6.18. Dane podane przez Użytkownika, Sprzedający wykorzystuje do:
6.18.1.   świadczenia usług i zapewnienia stosownej obsługi Użytkownika,
6.18.2.   realizacji Zamówienia, zawarcia oraz wykonania Umowy Sprzedaży, lub umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar,
6.18.3.   przyjmowania i rozpatrywania zastrzeżeń oraz zapytań Użytkowników,
6.18.4.   wsparcia, realizacji procesów płatności
6.18.5.   prowadzenia działań marketingowych.
6.19. Sprzedający oraz podmiot trzeci zbierający dane Użytkownika w celu skorzystania z Infolinii lub podmiot trzeci realizujący płatności za Zamówienie, powierza dane Użytkownika innym podmiotom, świadczącym usługi na rzecz Sklepu Internetowego, na rzecz Użytkownika lub biorącym udział w procesie realizacji Zamówienia bądź reklamacji na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania wskazanych czynności. Oznacza to, że dane osobowe są powierzane m.in. kurierom i podmiotom trzecim z którymi Użytkownik zawiera umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar.
6.20. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych (poprzez zaakceptowanie właściwej Klauzuli), dane Użytkownika będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez Sprzedającego w celach przedstawienia oferty handlowej, przeprowadzenia konkursów itp. działań marketingowych.
6.21. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych w postaci np. newslettera w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, że zmianami), dane Użytkownika będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez Sprzedającego w celach przesłania informacji handlowych.
6.22. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowania Użytkowników na stronach lub w sklepach internetowych i danych demograficznych o Użytkownikach, do personalizacji zawartości stron i sklepu internetowego.
6.23. Dane zbierane automatycznie, które dotyczą Użytkowników zamieszczających komentarze w ramach Opinie o Produkcie, mogą zostać użyte w celu promocji Sklepu Internetowego.
6.24. Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Użytkownika z pracownikiem/konsultantem Sprzedającego, w tym poprzez Infolinię, są wykorzystywane wyłącznie w celu kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia pomocy Użytkownikowi.
6.25. Użytkownik może odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, marketingowych w każdym czasie poprzez zmianę (odznaczenie) odpowiedniej opcji wyboru w ustawieniach jego Konta. W przypadku Użytkownika, który nie ma zarejestrowanego Konta, odwołanie zgody może nastąpić telefonicznie poprzez kontakt ze Sprzedającym.
6.26. Sprzedający zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu Internetowego. Sprzedający zapewnia, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników.
6.27. W reklamach zamieszczanych w Sklepie Internetowym mogą być wykorzystywane pliki cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu plików cookies przez podmioty trzecie.

IV Prawo dostępu do danych osobowych
6.28. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
6.29. Z chwilą zaakceptowania przez Użytkownika Zamówienia zmianie nie podlegają dane użyte w celu złożenia zamówienia, w tym wystawienia dokumentu księgowego. Zmianie nie podlegają dane zbierane automatycznie.
6.30. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonywać po zarejestrowaniu się, a następnie zalogowaniu w Sklepie Internetowym przy użyciu Hasła oraz Loginu. Sprzedający zastrzegają sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

V Zabezpieczenie danych osobowych
6.31. Sprzedający oraz podmioty trzecie, którym dane osobowe zostały udostępnione jako administratorzy danych osobowych stosują środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane Ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności zabezpieczają dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
6.32. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie odpowiednio zabezpieczyć Hasło przed ujawnieniem osobom trzecim.
6.33. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko związanie z ujawnieniem Hasła osobom trzecim (także na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia Hasła przed dostępem osób trzecich) lub umożliwienie im korzystania z jego Konta w inny sposób.
6.34. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego o korzystaniu z jego Konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych stwierdzonych przez Użytkownika naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego prowadzonego przez Dom Bianco.
6.35. Komunikacja pomiędzy Użytkownikiem a serwerem sklepów internetowych prowadzonych przez Dom Bianco jest zaszyfrowana. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer v3). SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący sklep internetowy. Informacja wysyłana z serwera sklepu internetowego do Użytkownika jest kodowana, a następnie dekodowana.

VI Wyłączenie odpowiedzialności
6.36. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub produktów innych podmiotów niż Usługodawca oraz Sprzedający, które zostały zamieszczone na stronach i w sklepie internetowym komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu celu handlowego.
6.37. Sprzedający nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Sprzedający przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
6.38. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:
dombianco@ dombianco.com.pl.

VII Postanowienia końcowe
6.39. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.
6.40. Sprzedający uprawniony jest do jednostronnej zmiany Polityki Prywatności w przypadku zaistnienia:
6.40.1.   okoliczności Siły Wyższej,
6.40.2.   zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość,

7. INFORMACJE KOŃCOWE

7.1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 12 lutego 2018 r. i zastępuje dotychczas obowiązujący.
7.2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza Konsumenta w korzystaniu z jego uprawnień określonych w przepisach prawa Rzeczpospolitej Polskiej.
7.3. Regulamin jest opublikowany na stronie Sprzedającego
(http://dombianco.pl/sprzedaz/regulamin-zakupow-w-dom-bianco), oraz może być dostarczony drogą elektroniczną, bez dodatkowych opłat na każde żądanie Klienta.
7.4. W razie niejasności, prosimy o kontakt z administracją kierując korespondencję na adres e-mail: dombianco@dombianco.com.pl

WZÓR oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.


Treść poniższego oświadczenia można skopiować, czytelnie wypełnić i odesłać w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Niniejsze oświadczenie ma charakter przykładu. Kupujący nie jest zobowiązany do skorzystania z niniejszego formularza, aby skutecznie odstąpić od zawartej umowy.

 

                                                                                                                                Do:

                                                                                                                                Dom Bianco Sp. z o.o.

                                                                                                                                Al. Krakowska 5

                                                                                                                                05-090 Raszyn

Miejscowość, data      ………………………………………

Imię i nazwisko Konsumenta ……………………………

Adres Konsumenta:

ulica, nr domu/mieszkania  ………………………………

kod pocztowy, miasto ………………………………………

Data odbioru Towarów …………………..……………….

Numer zamówienia internetowego/numer faktury .......................................

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Ja ................………………….……………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży (dostawy) następujących Towarów:

 

 

Prosimy o wpisanie nazwy Towaru (-ów)  ………………………………..……

 

 

 

 

 

……………………………………

Podpis Konsumenta

 

 

 

Niniejsze oświadczenie prosimy o wysłanie na adres e-mail: dombianco@dombianco.com.pl lub pocztą adres:

Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn. Informacje i wskazówki można uzyskać dzwoniąc na numery:

(22)720 11 98

(22)720 11 98

(opłata w/g taryfy operatora, żadna opłata nie jest pobierana przez Sprzedającego)


Do pobrania


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy bez podania przyczyn w formacie .pdf
Niniejsze oświadczenie ma charakter przykładu. Kupujący nie jest zobowiązany do skorzystania z niniejszego formularza, aby skutecznie odstąpić od zawartej umowy

Regulamin obowiązujący od 2018-02-12 w formacie  .pdf

Archiwum


Regulamin archiwalny ważny od 2015-11-25 do 2018-02-11 w formacie .pdf

Regulamin archiwalny ważny od 2014-12-24 do 2015-11-24 w formacie .pdf
  • Faber
  • Fulgor-Milano
  • Hitachi
  • Smeg
  • Villeroy & Bosh
  • Dirt-Devil.pl
  • VAX
© 2017 Dombianco.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dom Bianco Sp. z o.o.
Al.Krakowska 5
05-090 Raszyn
Tel. (22) 720 11 98
Fax. (22) 720 06 88
dombianco@dombianco.com.pl
Biuro i salon ekspozycyjny czynne:
Od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00
W soboty, niedziele i święta - nieczynne