Aktualności

newsfoto
4 Design Days w Katowicach

2018-02-15

4DD to największe w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenie z branży wnętrzarskiej. more

newsfoto
Wieczór w Krakowie

2017-11-27

To był już ostatni w tym roku Wieczór Architektoniczny z ARCH_event... more

newsfoto
Sukces Fulgor Milano

2017-11-20

Kuchnia gazowa Sofia laureatką projektu Home Zone! more

Aktualności techniczne

Regulamin sprzedaży detalicznej Dom Bianco Sp. z o.o.
Regulamin sprzedaży detalicznej Dom Bianco Sp. z o.o. (zwana dalej Dom Bianco) określa zasady sprzedaży towarów. Złożenie przez klienta oferty kupna na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
1. Warunki ogólne
1.1.Towary oferowane przez Dom Bianco są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, z wyłączeniem określonej grupy towarów oferowanych do sprzedaży w trybie specjalnej przeceny z powodu wad - tzw. Towary Wyprzedażowe. Przed zawarciem transakcji Kupujący zostanie szczegółowo i wyraźnie poinformowany o wadach, które spowodowały przecenę towarów (np. z usterki kosmetyczne, towary z ekspozycji ze śladami montażu).
1.2.Kupujący potwierdza , że zapoznał się z kartami produktów oferowanych przez Sprzedającego i znane Mu są główne cechy i rodzaj towaru, sposobie korzystania z towaru, producent lub importer, znaki bezpieczeństwa, energochłonność oraz warunki gwarancji.
1.3.Wszystkie ceny towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz opłatę Kosztów Gospodarowania Odpadami (KGO).
1.4.Opisy i zdjęcia produktów są własnością Dom Bianco. Kopiowanie i użytkowanie bez zgody Dom Bianco jest zabronione.
1.5.Opisy i zdjęcia produktów są aktualne w chwili ich przekazania Kupującemu. W związku ze stosowaniem zdjęć elektronicznych i możliwych różnic w ustawieniach kolorów na ekranie rzeczywisty wygląd (kolor, faktura powierzchni) Towarów może nieznacznie różnić się od pokazanego na zdjęciu.
1.6.Koszty połączenia telefonicznego z Dom Bianco nie są pobierane przez Dom Bianco , ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy o prawie telekomunikacyjnym, z których korzysta Kupujący. Koszt połączeń z numerem kontaktowym Dom Bianco naliczany jest zgodnie z taryfą operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Kupujący i nie jest wyższy niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne.
1.7.Właścicielem strony internetowej dombianco.pl i Sprzedającym jest:
•Dom Bianco Sp. z o.o. Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn.
•KRS: 0000150655,
•zarejestrowany przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY,
•REGON: 006932147,
•NIP: 5260306804
1.8.Dane kontaktowe:
•adres e-mail: dombianco@dombianco.com.pl
•telefon: (22)720 11 98 (opłata w/g taryfy operatora Kupującego, żadna opłata za połączenie nie jest pobierana przez Sprzedającego)
•adres: Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn
2. Warunki składania zamówień i informacje o ofercie produktowej
2.1.Zamówienie w Dom Bianco może złożyć jedynie osoba pełnoletnia lub osoba upoważniona do reprezentowania firmy.
2.2.Po otrzymaniu zamówienia Dom Bianco wysyła potwierdzenie jego złożenia na podany w zamówieniu adres e-mail Zamawiającego.
2.3.Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży. Sprzedający nie jest związany z Kupującym umową sprzedaży do chwili wysłania na adres podany przez Kupującego indywidualnego potwierdzenia przyjęcia oferty kupna z potwierdzeniem wymaganych przepisami, istotnych informacji o Towarze, gwarancji, uzgodnionych warunków dostawy i otrzymania płatności. Z chwilą złożenia takiego oświadczenia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zostaje zawarta umowa sprzedaży. Rzecz będąca przedmiotem umowy sprzedaży jest w niniejszym Regulaminie dalej nazywana Towarem. Otrzymanie wiadomości z potwierdzeniem może być poprzedzone kontaktem telefonicznym ze strony administracji Dom Bianco.
2.4.Informacje znajdujące się na stronie internetowej dombianco.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lecz stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert kupna. Cena oraz dostępność produktu staje się wiążąca dla stron od chwili potwierdzenia przyjęcia oferty kupna przez administrację Dom Bianco .
2.5.Warunkiem niezbędnym przyjęcia złożonego zamówienia do realizacji jest potwierdzona wpłata całości uzgodnionej kwoty za zamówione towary lub jej części. W przypadku wyboru opcji płatności za pobraniem zaliczka wynosi 10% wartości zamówienia. Przy dokonywaniu wpłaty prosimy o podanie w tytule przelewu: numeru zamówienia oraz imienia i nazwiska osoby zamawiającej lub nazwy firmy zgodnie ze złożonym formularzem zamówienia.
2.6.W przypadku żądania Kupującego wystawienia faktury VAT za zakupione towary, jest ona dostarczana wraz z przesyłką. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.
2.7.Sprzedający zastrzega sobie prawo wycofania ze sprzedaży niektórych towarów znajdujących się w ofercie Dom Bianco .
2.8. Dane podawane przez Kupującego w są użyte tylko w celu realizacji danego zamówienia i nie są dalej przetwarzane.

WARUNKI DOSTAW

2.9.Zamówione produkty, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z administracją sklepu mogą zostać dostarczone na terenie Polski w następujący sposób:
2.9.1.przesyłką kurierską do Kupującego, zgodnie z danymi w formularzu zamówienia, lub
2.9.2.przesyłka kurierską pod inny adres, wskazany przez Kupującego administratorowi sklepu, lub
2.9.3.będą czekać na odbiór w siedzibie Dom Bianco , pod adresem 05-090 Raszyn, al. Krakowska 5.
2.10.Wybrany sposób odbioru zakupionych towarów ma wpływ na łączny koszt realizacji zamówienia. Przy wyborze opcji odbioru zamówionego towaru z siedziby sklepu Kupujący nie ponosi żadnych kosztów związanych z dostawą. Przy wyborze opcji dostawy pod wskazany adres Kupujący ponosi koszty dostawy zgodnie z ustaleniami z administracja sklepu. W przypadku indywidualnych wymagań dotyczących dostawy, pracownik administracji zaproponuje indywidualny koszt wysyłki, który Kupujący będzie mógł zaakceptować przed podjęciem decyzji kupna. Sklep nie obciąża Kupującego niezaakceptowanymi wcześniej kosztami.
2.11.Informacja o dostępności produktu podawana jest w trakcie kontaktu z Kupującym. Zamówione towary są niezwłocznie przygotowywane do wysyłki. Wysyłki firmą kurierską odbywają się w dniach: wtorek i czwartek. W większości przypadków dostawa ma miejsce kolejnego dnia roboczego i nie później niż 30 dni od ich zamówienia.
2.12.W przypadku niedostępności towaru, Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie wraz z informacją o przyczynie takiej sytuacji, a administracja sklepu poprosi o potwierdzenia, lub anulowanie złożonego zamówienia. W przypadku rezygnacji – Kupujący otrzyma niezwłocznie zwrot wszystkich pobranych opłat.
2.13.Przy odbiorze towaru Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia, czy dostarczona przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Procedura zgłaszania i rozpatrywania reklamacji związanych z dostawą (uszkodzenia, niezgodność z dostawą) opisana jest w punkcie 3 "Warunki reklamacji” niniejszego Regulaminu.
2.14.UWAGA ! Koszty przesyłki obejmują standardowa formę dostawy przez firmę kurierską. W szczególności opłata za dostawę nie obejmuje: wniesienia, rozpakowania, podłączenia zakupionego urządzenia, ani odbioru i przekazania starego urządzenia od Kupującego do utylizacji.
2.15.Sprzedający odbierze stare urządzenie od Kupującego na koszt Kupującego. W takim przypadku, należy taką usługę i jej koszt dla Kupującego ustalić wcześniej z administracją naszego sklepu.
2.16.Kupujący ma prawo wyboru sposobu zapłaty za zamówione towary. W Dom Bianco sposób zapłaty nie powoduje różnic w cenie i łącznym koszcie zamawianych towarów.
2.17.Dostępne formy płatności to gotówka, przelew bankowy oraz płatności kartami.
3. Warunki reklamacji
GWARANCJA
3.1.Towary oferowane przez Dom Bianco są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych , oraz dostarczane są w opakowaniach fabrycznych, chyba że Kupujący został wyraźnie poinformowany o innym stanie towarów tzw. wyprzedażowych (np. z usterką kosmetyczną, z ekspozycji , ze śladami montażu).
3.2.Uprawnienia z tytułu gwarancji są szczegółowo określone w warunkach zamieszczonych w Karcie Gwarancyjnej dołączanej do dostarczanego Towaru, a jej treść jest dostępna dla każdego z oferowanych towarów na stronie Dom Bianco w zakładce Gwarancja. Jeśli zakupiony produkt nie działa poprawnie zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z serwisem zgodnie z informacją podaną na karcie gwarancyjnej.
3.3.Reklamacje wadliwych/niezgodnych z umową produktów, bądź inne uwagi dotyczące funkcjonowania sklepu można zgłosić Sprzedającemu korzystając z danych kontaktowych (punkt 1.8.): Dom Bianco , Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn.
3.4.Korzystanie z gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej..

TOWAR USZKODZONY W CHWILI DOSTARCZENIA
3.5.Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia Towaru jeżeli opakowanie jest uszkodzone i wskazuje na możliwość uszkodzenia zawartości przesyłki. W momencie odbioru Towaru na Kupującym spoczywa obowiązek rozpakowania i dokładnego sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń Towaru należy sporządzić stosowny protokół potwierdzony numerem i podpisem kuriera, oraz czytelnym podpisem Kupującego. O odmowie przyjęcia uszkodzonego Towaru należy niezwłocznie powiadomić administrację sklepu, przesyłając opis uszkodzenia na adres e-mail: dombianco@dombianco.com.pl
3.6.Reklamacje Towaru z tytułu uszkodzeń mechanicznych bez wspomnianego protokołu nie będą rozpatrywane ani przez firmę kurierska, ani przez Dom Bianco . Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu uszkodzenia Towaru (zgodnie z Ustawą Prawa Przewozowego, art. 76).
3.7.Po odbiorze Towaru bez zastrzeżeń co do jego stanu i zgodności z zamówieniem prawo własności, a jednocześnie odpowiedzialność za uszkodzenia mechaniczne elementów zewnętrznych i wyposażenia wewnętrznego, a także za utratę Towaru w całości przechodzi na Kupującego.

RĘKOJMIA I NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ
3.8.Sprzedający dostarcza Towary bez wad i odpowiada wobec Kupującego jeśli Towar ma wadę fizyczną lub prawną w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
3.9.Jeśli umowa dotyczy towarów przecenionych z powodu wad tzw. Towarów Wyprzedażowych (np. z usterką kosmetyczną, z ekspozycji, ze śladami montażu), o stanie których Sprzedający dokładnie poinformował Kupującego przed zawarciem umowy sprzedaży, Kupujący nie może rościć od Sprzedającego odpowiedzialności z tytułu tych wad.
3.10.Kupujący ma prawo nie przyjąć dostawy Towarów, w przypadku ich niezgodności ze złożonym zamówieniem. O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić administrację sklepu, przesyłając opis sytuacji na adres e-mail: dombianco@dombianco.com.pl . Po otrzymaniu takiego zawiadomienia administracja sklepu podejmie działania mające na celu niezwłoczne wysłanie właściwego Towaru bez dodatkowych kosztów dla Kupującego.
3.11.Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Kupującemu. Niesprawdzenie paczki w obecności kuriera nie wyklucza wszczęcia procedury reklamacyjnej z tytułu niezgodność Towaru konsumpcyjnego z umową.
3.12.Różnice między rzeczywistym kolorem zakupionych Towarów, a ich widokiem na zdjęciu mogą wynikać z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (np. faktura powierzchni, kolor) i nie są podstawą do złożenia reklamacji na niezgodność zakupionego Towaru z jego opisem.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYN
3.13.Przy dokonaniu zakupu poza siedziba Dom Bianco Kupujący ma prawo odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, za wyjątkiem kosztów wymienionych poniżej.
3.14.W przypadku odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Świadczenia Stron ulegają zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania Towaru).
3.15.Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą przyjęcia Towaru przez Konsumenta, lub wskazaną przez Niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik).
3.16.W przypadku odstąpienie od umowy Konsument sam ponosi koszty zwrotu Towaru, w tym koszty odesłania Towaru do Sprzedającego. W porozumieniu z Konsumentem, Sprzedający może zorganizować odbiór towaru od Kupującego. Koszt odbioru będzie w takim przypadku równy kosztowi dostawy. UWAGA ! Koszty przesyłki obejmują standardowa formę dostawy przez firmę kurierską. W szczególności opłata nie obejmuje: zapakowania, odłączenia, czy zniesienia zwracanego urządzenia.
3.17.O swojej decyzji odstąpienia od umowy sprzedaży należy skutecznie poinformować Sprzedającego, na przykład korzystając z gotowego formularza (Załącznik A do Regulaminu) wypełniając go i przesyłając na adres e-mail: dombianco@dombianco.com.pl , lub pocztą na adres : Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn, lub dzwoniąc na telefon: (22)720 11 98 (opłata w/g taryfy operatora). Do zachowania terminu 14 dni wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Korzystanie z proponowanego formularza nie jest obowiązkowe.
3.18.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Dlatego prosimy o zwrócenie uwagi na kompletność zwracanego Towaru, w szczególności akcesoria, instrukcje, czy kartę gwarancyjną.
3.19.Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Towaru Sprzedającemu, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy sprzedaży. Wszelkie zwroty nie uzgodnione wcześniej z administracją sklepu nie będą przyjmowane.
3.20.Sprzedający zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi zakupionego Towaru niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Jeśli Konsument przy zakupie wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy, zwykły oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi wybranych przy zakupie i poniesionych przez Niego kosztów dodatkowych.
3.21.Sprzedający dokona zwrotu płatności w taki sam sposób w jaki Konsument dokonał zapłaty: przelewem na wskazany numer rachunku bankowego, zwrot na kartę kredytową, gotówkę w punkcie odbioru chyba, że Konsument wyraził zgodę na inną formą zwrotu, która nie powoduje powstania dodatkowych kosztów.
3.22.Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu nadania Towaru.
3.23.Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do następujących umów:
3.22.1. w których przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
3.22.2. w których przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
3.22.3. w których Konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

3.24.W przypadku sporu między Sprzedającym, a Konsumentem , zgodnie z obowiązującymi przepisami, Konsument ma liczne możliwości dochodzenia roszczeń na etapie przedsądowym – za pomocą metod polubownych. Informacje dotyczące tych możliwości, oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, wyspecjalizowanych w ochronie konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rzu.gov.pl.
3.23.1. Konsument może zwrócić się do polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,
3.23.2. Konsument może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o mediację w sprawie polubownego zakończenia sporu ze Sprzedającym,
3.23.3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedającym, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

4. Polityka prywatności
I. Informacje ogólne.
4.1.Niniejsza Polityka prywatności Dom Bianco jest skierowana do Użytkowników strony internetowej dombianco.pl i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Użytkownika, oraz zabezpieczenie danych osobowych. Brak akceptacji przez Użytkownika niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług strony internetowej dombianco.pl .
4.2.Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu sprzedaży detalicznej , a znajdujące się w Regulaminie określenia mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki Prywatności, chyba że określone wyrażenia lub zwroty zostały bezpośrednio w niniejszej Polityce Prywatności zdefiniowane inaczej.
4.3.Administratorem danych osobowych Użytkowników i Kupujących (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami, zwaną dalej „Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest Dom Bianco Sp. z o.o. Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn. KRS: 0000150655, zarejestrowany przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY, REGON: 006932147, NIP: 5260306804.

II. Gromadzone dane
4.4.Użytkownik może przeglądać stronę internetową dombianco.pl bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności dokonania rejestracji z zastrzeżeniem postanowień punktu "Dane zbierane automatycznie"
4.5.Sprzedający oraz podmioty trzecie zbierają następujące dane Użytkownika: imiona i nazwisko, nazwa i numer identyfikacji podatkowej NIP (w szczególności w przypadku przedsiębiorców), adres e-mail, telefon kontaktowy, adres Dostawy Towaru, dane wymagane do realizacji płatności za Zamówienie.
4.6.Sprzedający zbiera dane Użytkownika w celu zawarcia z nim Umowy Sprzedaży, jak również w związku z jej wykonywaniem.
4.7. „Dane zbierane automatycznie”. Podczas korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej dombianco.pl automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”), system Google Analytics.
4.8.Pliki cookies o których mowa w pkt. 4.10 to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Użytkownika podczas przeglądania strony internetowej Sklepu Internetowego. Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia m.in.: tworzenie statystyk oglądalności, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych Towarów, śledzenie preferencji Użytkownika
4.9.Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika.
4.10.Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika.
4.11.Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW. Proces plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.
4.12.Użytkownik, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.
4.13.Google Analytics, o którym mowa w pkt. 4.10, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch w serwisie Sklepu Internetowego stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych.
4.14.Użytkownik, który nie wyraża zgody na działanie systemu Google Analytics powinien zastosować blokadę plików cookies.
III Wykorzystanie danych
4.15.Dane podane przez Użytkownika, Sprzedający wykorzystuje do:
4.15.1.świadczenia usług i zapewnienia stosownej obsługi Użytkownika,
4.15.2.realizacji Zamówienia, zawarcia oraz wykonania Umowy Sprzedaży, lub umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar,
4.15.3.przyjmowania i rozpatrywania zastrzeżeń oraz zapytań Użytkowników,
4.15.4.wsparcia, realizacji procesów płatności
4.15.5.prowadzenia działań marketingowych.
4.16.Sprzedający oraz podmiot trzeci zbierający dane Użytkownika w celu skorzystania z Infolinii lub podmiot trzeci realizujący płatności za Zamówienie, powierza dane Użytkownika innym podmiotom, świadczącym usługi na rzecz Dom Bianco, na rzecz Użytkownika lub biorącym udział w procesie realizacji Zamówienia bądź reklamacji na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania wskazanych czynności. Oznacza to, że dane osobowe są powierzane m.in. kurierom i podmiotom trzecim z którymi Użytkownik zawiera umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar.
4.17.W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych (poprzez zaakceptowanie właściwej Klauzuli), dane Użytkownika będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez Sprzedającego w celach przedstawienia oferty handlowej, przeprowadzenia konkursów itp. działań marketingowych.
4.18.W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych w postaci np. newslettera w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), dane Użytkownika będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez Sprzedającego w celach przesłania informacji handlowych.
4.19.Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników strony internetowej dombianco.pl i danych demograficznych o Użytkownikach, do personalizacji zawartości strony internetowej dombianco.pl .
4.20.Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Użytkownika z pracownikiem/konsultantem Sprzedającego, w tym poprzez Infolinię, są wykorzystywane wyłącznie w celu kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia pomocy Użytkownikowi.
4.21.Użytkownik może odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, marketingowych w każdym czasie poprzez kontakt ze Sprzedającym.
4.22.Sprzedający zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze strony internetowej dombianco.pl . Sprzedający zapewnia, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników.
4.23.W reklamach zamieszczanych na stronie internetowej dombianco.pl mogą być wykorzystywane pliki "cookies" podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu plików cookies przez podmioty trzecie.
IV Prawo dostępu do danych osobowych
4.24.Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
4.25.Z chwilą zaakceptowania przez Użytkownika Zamówienia zmianie nie podlegają dane użyte w celu złożenia zamówienia, w tym wystawienia dokumentu księgowego. Zmianie nie podlegają dane zbierane automatycznie.
4.26.Sprzedający zastrzegają sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

V Zabezpieczenie danych osobowych
4.27.Sprzedający oraz podmioty trzecie, którym dane osobowe zostały udostępnione jako administratorzy danych osobowych stosują środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane Ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności zabezpieczają dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

VI Wyłączenie odpowiedzialności
4.28.Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub produktów innych podmiotów niż Usługodawca oraz Sprzedający, które zostały zamieszczone na stronie dombianco.pl komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu celu handlowego.
4.29.Sprzedający nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Sprzedający przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
4.30.Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości strony internetowej dombianco.pl , a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do strony dombianco.pl , oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W takim wypadku znajdzie zastosowanie pkt. VIII. 3 niniejszej Polityki Prywatności.
4.31.Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres dombianco@dombianco.com.pl
VII Postanowienia końcowe
4.32.Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.
4.33.Sprzedający uprawniony jest do jednostronnej zmiany Polityki Prywatności w przypadku zaistnienia:
- okoliczności Siły Wyższej,
- zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość,
- zmiany oferty Dom Bianco dotyczącej usług z zastrzeżeniem że zmiany Polityki Prywatności mają na celu dostosowanie treści Polityki Prywatności do oferty i jej warunków. Sprzedający powiadomi Użytkownika o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Sprzedającemu przez Użytkownika. Użytkownicy i Kupujący będą związani postanowieniami nowej Polityki Prywatności, o ile nie wypowiedzą Polityki Prywatności w terminie trzydzieści (30) dni od dnia ich powiadomienia o zmianie Polityki Prywatności. Zmiana Polityki Prywatności, w zakresie, w jakim jej postanowienia stosują się do Umów Sprzedaży, lub umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, nie zmienia treści Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Polityki Prywatności oraz w związku z Zamówieniami, które zostały złożone przed zmianą Polityki Prywatności.
5. Informacje końcowe

5.1.Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2015 r. i zastępuje dotychczas obowiązujący.
5.2.Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza Konsumenta w korzystaniu z jego uprawnień określonych w przepisach prawa Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia takiego ograniczenia, zastosowanie znajdują przepisy obowiązujące na terenie RP, w szczególności znajdujące się w Ustawie Kodeks Cywilny.
5.3.Regulamin jest opublikowany na stronie Sprzedającego (Strona Głowna, zakładka „Sprzedaż/Regulamin”), oraz może być dostarczony drogą elektroniczną, bez dodatkowych opłat na każde żądanie Klienta.
5.4.W razie niejasności, prosimy o kontakt z administracją sklepu kierując korespondencję na adres e-mail: dombianco@dombianco.com.pl

Dom Bianco © 2015 Wszystkie prawa zastrzeżone, powielanie informacji zawartych na tej stronie zabronione.

Załącznik A do Regulaminu
WZÓR oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
Formularz ten należy czytelnie wypełnić i odesłać w przypadku chęci odstąpienia od umowy
Do:
Dom Bianco Sp. z o.o.
Al. Krakowska 5
05-090 Raszyn
Miejscowość, data ………………………………………
Imię i nazwisko Konsumenta ………………………………………
Adres Konsumenta:
ulica, nr domu/mieszkania ………………………………………
kod pocztowy, miasto ………………………………………
Data odbioru Towarów ……………………………………..……………….
Numer zamówienia internetowego/numer faktury .......................................


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Ja ................………………….……………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży (dostawy) następujących Towarów:


Prosimy o wpisanie nazwy Towaru (-ów) ………………………………..……

……………………………………
Podpis KonsumentaNiniejszy formularz prosimy o wysłanie na adres e-mail: dombianco@dombianco.com.pl lub pocztą adres: Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn, lub powiadomić telefonicznie telefon: (22)720 11 98 (opłata w/g taryfy operatora, żadna opłata nie jest pobierana przez Sprzedającego)

INFORMACJA DLA KONSUMENTA KORZYSTAJĄCEGO Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYN (WYCIĄG Z REGULAMINU)
3.12.Kupujący ma prawo odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem wymienionych poniżej.
3.13.W przypadku odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Świadczenia Stron ulegają zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania Towaru).
3.14.Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, lub wskazaną przez Niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik).
3.15.W przypadku odstąpienie od umowy Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, w tym koszty odesłania Towaru do Sprzedającego.
3.16.O swojej decyzji odstąpienia od umowy sprzedaży należy skutecznie poinformować Sprzedającego, na przykład korzystając z gotowego formularza (Załącznik A do Regulaminu) wypełniając go i przesyłając na adres e-mail: dombianco@dombianco.com.pl , lub pocztą na adres sklepu: Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn, lub dzwoniąc na telefon: (22)720 11 98 (opłata w/g taryfy operatora, żadna opłata nie jest pobierana przez Sprzedającego) . Do zachowania terminu 14 dni wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Korzystanie z proponowanego formularza nie jest obowiązkowe.
3.17.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Dlatego prosimy o zwrócenie uwagi na kompletność zwracanego Towaru, w szczególności akcesoria, instrukcje, czy kartę gwarancyjną.
3.18.Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Towaru Sprzedającemu, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy sprzedaży. Wszelkie zwroty nie uzgodnione wcześniej z administracją sklepu nie będą przyjmowane.
3.19.Sprzedający zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi zakupionego Towaru niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Jeśli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi wybranych przy zakupie i poniesionych przez Niego kosztów dodatkowych.
3.20.Sprzedający dokona zwrotu płatności w taki sam sposób w jaki Konsument dokonał zapłaty: przelewem na wskazany numer rachunku bankowego, zwrot na kartę kredytową, gotówkę w punkcie odbioru chyba, że Konsument wyraził zgodę na inną formą zwrotu, która nie powoduje powstania dodatkowych kosztów.
3.21.Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu nadania Towaru.
3.22.Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów w których
3.22.1. przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
3.22.2. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
3.22.3. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.WZÓR oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.


Treść poniższego oświadczenia można skopiować, czytelnie wypełnić i odesłać w przypadku chęci odstąpienia od umowy

 

                                                                                                                                Do:

                                                                                                                                Dom Bianco Sp. z o.o.

                                                                                                                                Al. Krakowska 5

                                                                                                                                05-090 Raszyn

Miejscowość, data      ………………………………………

Imię i nazwisko Konsumenta ……………………………

Adres Konsumenta:

ulica, nr domu/mieszkania  ………………………………

kod pocztowy, miasto ………………………………………

Data odbioru Towarów …………………..……………….

Numer zamówienia internetowego/numer faktury .......................................

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Ja ................………………….……………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży (dostawy) następujących Towarów:

 

 

Prosimy o wpisanie nazwy Towaru (-ów)  ………………………………..……

 

 

 

 

 

……………………………………

Podpis Konsumenta

 

 

 

Niniejsze oświadczenie prosimy o wysłanie na adres e-mail: dombianco@dombianco.com.pl lub pocztą adres:

Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn. Informacje i wskazówki można uzyskać dzwoniąc na numery:

(22)720 11 98

(22)720 11 98

(opłata w/g taryfy operatora, żadna opłata nie jest pobierana przez Sprzedającego)


Do pobrania


Pobierz aktualny Regulamin w formacie .pdf

Pobierz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez podania przyczyn w formacie .pdf

Archiwum


Regulamin ważny od 2014_12_24 do 2015_11_24 w formacie .pdf
  • Faber
  • Fulgor-Milano
  • Hitachi
  • Smeg
  • Villeroy & Bosh
  • Dirt-Devil.pl
  • VAX
© 2012 Dombianco.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Tworzenie stron Webton.pl
Dom Bianco Sp. z o.o.
Al.Krakowska 5
05-090 Raszyn
Tel. (22) 720 11 98
Fax. (22) 720 06 88
dombianco@dombianco.com.pl
Biuro i salon ekspozycyjny czynne:
Od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00
W soboty w godzinach 10.00 - 15.00