Regulamin sprzedaży

Regulamin sprzedaży Dom Bianco Sp. z o.o. ważny od 1 stycznia 2023 roku


Regulamin sprzedaży Dom Bianco Sp. z o.o. określa zasady składania ofert kupna oraz sprzedaży towarów Spółki we wszystkich formach transakcji: bezpośrednio w siedzibie, poza siedzibą przedsiębiorstwa (przez Przedstawiciela Handlowego w terenie), oraz za pośrednictwem serwisu internetowego dombianco.pl. Złożenie przez klienta oferty kupna na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
1. WARUNKI OGÓLNE
1.1. Towary oferowane przez Dom Bianco Sp. z o.o. są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, z wyłączeniem określonej grupy towarów oferowanych do sprzedaży w trybie specjalnej przeceny z powodu wad - tzw. Towary Wyprzedażowe. Przed zawarciem transakcji Kupujący zostanie szczegółowo i wyraźnie poinformowany o wadach, które spowodowały przecenę towarów (np. z usterki kosmetyczne, towary z ekspozycji ze śladami montażu).
1.2. Wszystkie ceny towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz opłatę Kosztów Gospodarowania Odpadami (KGO).
1.3. Opisy i zdjęcia produktów są własnością Dom Bianco Sp. z o.o., lub są zamieszczone za zgodą ich właściciela. Kopiowanie i użytkowanie bez zgody Dom Bianco Sp. z o.o. jest zabronione.
1.4. Koszty połączeń telefonicznych ze sklepem nie są pobierane przez Dom Bianco Sp. z o.o., ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy o prawie telekomunikacyjnym, z których korzysta Kupujący. Koszt połączeń z numerem kontaktowym Dom Bianco Sp. z o.o. naliczany jest zgodnie z taryfą operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Kupujący i nie jest wyższy niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne.
1.5. Właścicielem serwisu internetowego i Sprzedającym jest:
• Dom Bianco Sp. z o.o. Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn.
• KRS: 0000150655,
• zarejestrowany przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY,
• REGON: 006932147,
• NIP: 5260306804
1.6. Dane kontaktowe:
• adres e-mail: dombianco@dombianco.com.pl
• telefon: (22)720 11 98 (22)720 11 98 (opłata w/g taryfy operatora Kupującego, żadna opłata za połączenie nie jest pobierana przez Sprzedającego)
• adres: Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn
1.7. Przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika będzie odbywało się na warunkach i zgodnie z Informacją Dotyczącą Danych Osobowych.


2. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I INFORMACJE O OFERCIE PRODUKTOWEJ
2.1. Zamówienie w Dom Bianco Sp. z o.o. może złożyć jedynie osoba pełnoletnia lub osoba upoważniona do reprezentowania firmy. Wypełnianie formularza zamówienia dostępne jest 24 h na dobę.
2.2. Po otrzymaniu formularza zamówienia Dom Bianco Sp. z o.o. wysyła automatyczne potwierdzenie jego złożenia na podany w zamówieniu adres e-mail Zamawiającego.
2.3. Wypełnienie i złożenie formularza zamówienia oraz wysłanie automatycznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia ma charakter informacyjny i nie jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży. Sprzedający nie jest związany z Kupującym zamówieniem do chwili wysłania na adres podany przez Kupującego indywidualnego potwierdzenia przyjęcia oferty kupna z potwierdzeniem wymaganych przepisami, istotnych informacji o Towarze, gwarancji, uzgodnionych warunków dostawy i otrzymania płatności. Z chwilą złożenia takiego oświadczenia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zostaje zawarta umowa sprzedaży. Rzecz będąca przedmiotem umowy sprzedaży jest w niniejszym Regulaminie dalej nazywana Towarem. Otrzymanie wiadomości z potwierdzeniem może być poprzedzone kontaktem telefonicznym ze strony administracji Dom Bianco Sp. z o.o.
2.4. Informacje znajdujące się na stronach serwisów internetowych Dom Bianco Sp. z o.o. nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert kupna.
2.5. Cena oraz dostępność produktu podana przy każdym produkcie staje się wiążąca dla stron od chwili potwierdzenia przyjęcia oferty kupna przez Dom Bianco Sp. z o.o.
2.6. W przypadku żądania Kupującego wystawienia faktury VAT za zakupione towary, jest ona dostarczana wraz z przesyłką.
2.7. Dane podawane przez Kupującego w formularzu są użyte tylko w celu realizacji danego zamówienia i nie są dalej przetwarzane. 

WARUNKI DOSTAW
2.8. Zamówione produkty, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z administracją sklepu mogą zostać dostarczone na terenie Polski w następujący sposób:
2.8.1. przesyłką kurierską do Kupującego, zgodnie z danymi w formularzu zamówienia lub,
2.8.2. przesyłka kurierską pod inny adres, wskazany przez Kupującego administratorowi sklepu lub,
2.8.3. będą czekać na odbiór w siedzibie sklepu Dom Bianco Sp. z o.o. pod adresem 05-090 Raszyn, al. Krakowska 5.
2.9. Wybrany sposób odbioru zakupionych towarów ma wpływ na łączny koszt realizacji zamówienia. Przy wyborze opcji odbioru zamówionego towaru z siedziby sklepu Kupujący nie ponosi żadnych kosztów związanych z dostawą. Przy wyborze opcji dostawy pod wskazany adres Kupujący ponosi koszty dostawy zgodnie z aktualnymi stawkami za przewóz towarów widocznymi przy składaniu zamówienia (koszyk). W przypadku indywidualnych wymagań dotyczących dostawy, pracownik administracji zaproponuje indywidualny koszt wysyłki, który Kupujący będzie mógł zaakceptować przed podjęciem decyzji kupna. Sklep nie obciąża Kupującego niezaakceptowanymi wcześniej kosztami.
2.10. Informacja o dostępności produktu podawana jest przy opisie produktu i w trakcie kontaktu z Kupującym. Zamówione towary znajdujące się w magazynie są niezwłocznie przygotowywane do wysyłki. Wysyłki firmą kurierską odbywają się w dni robocze. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą wysyłka ma miejsce w ciągu 2 dni roboczych i nie później niż 7 dni od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Termin wpłaty zaliczki i wysyłki towarów sprowadzanych na zamówienie jest ustalany z Kupującym.
2.11. W przypadku niedostępności towaru, Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie wraz z informacją o przyczynie takiej sytuacji, a administracja sklepu poprosi o potwierdzenie lub anulowanie złożonego zamówienia.
2.12. W przypadku rezygnacji – Kupujący otrzyma niezwłocznie zwrot wszystkich pobranych opłat. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

PŁATNOŚCI
2.13. Kupujący ma prawo wyboru sposobu zapłaty za zamówione towary w sklepie Dom Bianco Sp. z o.o. Sposób zapłaty nie powoduje różnicy w cenie zamawianych towarów, ale powoduje różnicę w kosztach dostawy. Informacja o różnicy w kosztach podawana jest Kupującemu do akceptacji przed zawarciem transakcji.
2.14. Dostępne formy płatności to:
- przelew bankowy,
- płatności kartami: Visa,  Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro
- płatność za pobraniem (przy odbiorze).
2.15. Dla płatności realizowanych w formie przelewu bankowego oraz kartami Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów na rzecz Sprzedającego z poza ceną towarów i kosztami transportu.
2.16. Za płatność przy odbiorze (za pobraniem) Kupujący ponosi dodatkowy koszt w wysokości 2% ceny zakupionych towarów. Łączna kwota opłaty za płatność przy odbiorze i dostawę podana jest Kupującemu do akceptacji przed dokonaniem zakupu.
2.17. Za zamówione towary, które oznaczone są w sklepie jako „Produkty na specjalne zamówienie” Kupujący wpłaca 100% wartości zamówienia przed przyjęciem zamówienia do realizacji. Dla tych towarów nie oferujemy opcji płatności za pobraniem (przy odbiorze). Towary na specjalne zamówienie nie podlegają zwrotowi.
2.18. W serwisie internetowym www.dombianco.online   podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

3. WARUNKI REKLAMACJI
3.1. Reklamacje wadliwych produktów bądź inne uwagi dotyczące funkcjonowania sklepu można zgłosić do sklepu wypełniając formularz zgłoszenia (w zakładce „Kontakt”), wysyłając wiadomość na adres e-mail: dombianco@dombianco.com.pl. lub listownie na adres: Dom Bianco Sp. z o.o., Al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn. W innych przypadkach reklamacji niedotyczących rękojmi za wady Sklep udzieli odpowiedzi w terminie 30 dni od jej otrzymania.

GWARANCJA
3.2. Uprawnienia z tytułu gwarancji są szczegółowo określone w warunkach zamieszczonych w Karcie Gwarancyjnej dołączanej do dostarczanego Towaru, a jej treść jest dostępna dla każdego z oferowanych towarów na stronie dombianco.pl w zakładce Gwarancja. Jeśli zakupiony produkt nie działa poprawnie zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z serwisem Gwaranta zgodnie z informacją podaną na karcie gwarancyjnej.
3.3. Korzystanie z gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

TOWAR USZKODZONY W CHWILI DOSTARCZENIA
3.4. Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia Towaru, jeżeli opakowanie jest uszkodzone i wskazuje na możliwość uszkodzenia zawartości przesyłki. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń Towaru należy sporządzić stosowny protokół potwierdzony numerem i podpisem kuriera, oraz czytelnym podpisem Kupującego. O odmowie przyjęcia uszkodzonego Towaru należy niezwłocznie powiadomić administrację sklepu, przesyłając opis uszkodzenia na adres e-mail: dombianco@dombianco.com.pl.

PROCEDURA REKLAMACYJNA – NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ
3.5. Dom Bianco Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli towar nie jest zgodny z umową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
3.6. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne zapisy niniejszego Regulaminu nie ograniczają uprawnień konsumenta lub osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3.7. W celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej należy zgłosić reklamację: listem, faksem, pocztą elektroniczną na adres dombianco@dombianco.com.pl podając przy tym imię i nazwisko Klienta lub osoby zgłaszającej, oraz adres do korespondencji (lub adres e-mail), nazwę towaru oraz o ile jest to możliwe numer dokumentu zakupu, datę zakupu, oraz opis problemu i żądania. Listowne reklamacje należy składać na adres korespondencyjny, o którym mowa w pkt 1 ust. 6.
4. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji Klient, może zostać poproszony o przesłanie reklamowanego towaru na adres korespondencyjny na koszt Dom Bianco Sp. z o.o., chyba że jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jej zamontowania dostarczenie towaru przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sklepowi w miejscu, w którym towar się znajduje.
5. W terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji Klient otrzyma odpowiedź na reklamację.
6. W przypadku, gdy Dom Bianco Sp. z o.o. nie uznaje roszczenia klienta, wówczas klient może się zwrócić o interwencję do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub skorzystać z innych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenie roszczeń. W celu skorzystania z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
7. Dom Bianco Sp. z o.o. zobowiązuje się dostarczyć towar zgodny z umową, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży, które zostały wyraźnie i odrębnie zaakceptowane przez konsumenta lub przez osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
8. Konsumentowi lub osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w przypadku braku zgodności towaru z umową przysługują uprawnienia na zasadach wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

4. PRZEPISY DOTYCZĄCE NIE-KONSUMENTÓW
4.1. Postanowienia określone w pkt 3 (niezgodności towaru z umową i gwarancji) oraz w pkt 5 (odstąpienie od umowy) niniejszego regulaminu nie mają zastosowania do Klientów nie będących Konsumentami, za wyjątkiem osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
4.2. Względem podmiotów, o których mowa w pkt 4.1. na mocy art. 558 § 1 k.c. wyłączona zostaje odpowiedzialność z tytułu rękojmi oraz z tytułu
4.3. Dom Bianco Sp. z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Klientowi, o którym mowa w pkt 4.1. w sytuacji, gdy nie wynikają̨ one z umyślnego działania Dom Bianco Sp. z o.o.

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYN
5.1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki - w terminie 30 dni.
5.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru, a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki - po upływie 30 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru.
5.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Dom Bianco Sp. z o.o o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na adres: Dom Bianco Sp. z o.o., al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn, lub wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres: dombianco@dombianco.com.pl.
5.4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
5.5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5.6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5.7. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
5.8. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
5.9. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. INFORMACJE KOŃCOWE
6.1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2023 r. i zastępuje dotychczas obowiązujący.
6.2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza Konsumenta w korzystaniu z jego uprawnień określonych w przepisach prawa Rzeczpospolitej Polskiej.
6.3. Regulamin jest opublikowany na stronie Sprzedającego: http://dombianco.pl/informacje/regulamin-zakupow-w-dom-bianco, oraz może być dostarczony drogą elektroniczną, bez dodatkowych opłat na każde żądanie Klienta.
6.4. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego. Zdanie poprzedzające nie stosuje się dla sporów, gdy stroną umowy jest Kupujący będący konsumentem lub osobą fizyczną zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
6.5. W razie niejasności, prosimy o kontakt z administracją sklepu kierując korespondencję na adres e-mail: dombianco@dombianco.com.pl


Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego DOM BIANCO Sp. z o.o.


DOM BIANCO Sp. z o. o. zwraca uwagę na to, że gospodarstwo domowe pełni bardzo ważną rolę w prawidłowym zagospodarowaniu odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie ludzi i zwierząt. Przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktów zbierania przyczynia się do ponownego użycia, recyklingu bądź odzysku sprzętu i ochrony środowiska naturalnego. Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu.


Oznakowanie sprzętu symbolem przekreślonego kontenera na odpady oznacza zakaz umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami.

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym*:
1. Dostarczając klientom sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych zapewniamy nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
2. W punkcie sprzedaży DOM BIANCO Sp. z o.o. al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn - zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm jest przyjmowany nieodpłatnie bez konieczności zakupu nowego sprzętu.
3. W sklepach fizycznych o powierzchni sprzedaży poniżej 400 m2 zakazane jest zbieranie niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu.
4. Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym. Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, punkt serwisowy jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.
5. Dystrybutor prowadzący punkt serwisowy ma obowiązek odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, jeśli nie jest on kompletny i jeśli z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt. W takim przypadku posiadacz zużytego sprzętu przekazuje go do zbierającego zużyty sprzęt lub prowadzącego zakład przetwarzania.
6. Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.
 
Zużyty sprzęt można również przekazać do punktów zbierania zużytego sprzętu na terenie naszej gminy.
Aktualne dane dotyczące punktów zbierania zużytego sprzętu dostępne są na stronie internetowej gminy: www.raszyn.pl lub w jej siedzibie: Gmina Raszyn, Szkolna 2A, 05-090 Raszyn. Przykładowe punkty, w których można pozostawić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

• Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) ul. Turystyczna 37 w Nadarzynie
• Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) Warszawa, ul. Zawodzie 1 (przy skrzyżowaniu z ul. Łuczniczą, wjazd przed przystankiem autobusowym „Łucznicza 02”)
Pamiętaj że:
• zakazane jest umieszczanie zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami,
• posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub innemu podmiotowi uprawnionemu.
 

* Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688).


Kliknij i pobierz Regulamin obowiązujący do 2022-12-31 w formacie .pdf

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl